Polityka Prywatności

Odeela zwraca szczególną uwagę na poufność danych Użytkowników oraz na bezpieczeństwo Danych Osobowych. Niniejsza Polityka Prywatności wskazuje, jakie informacje o Użytkownikach mogą być zbierane podczas korzystania z naszego Serwisu bądź z aplikacji mobilnej. Prosimy o zapoznanie się z nią oraz o okresowe jej sprawdzanie z uwagi na fakt, iż co pewien czas może ona ulec zmianie.

Niniejszą Politykę Prywatności stosuje się dla serwisu do zarządzania firmą na stronie www.odeela.com oraz dla powiązanych aplikacji (dalej: "Serwis") obsługiwanych przez Odeela sp. z o.o. - spółkę z siedzibą w Warszawie (PL) (dalej: “Odeela”). W razie niewyrażenia zgody na warunki niniejszej Polityki Prywatności, należy zaprzestać korzystania z Serwisu oraz zamknąć już posiadane konto.

 

Dane nie będące Danymi Osobowymi

 1. Korzystanie z serwisu kontrolujemy rejestrując dane zbiorcze. W czasie tego procesu zbierane są Dane nie będące Danymi Osobowymi, zarówno dla zarejestrowanych użytkowników jak i dla gości (w przewidzianych przypadkach). Możemy zbierać dane jak liczba odwiedzających Serwis, częstotliwość odwiedzeń, domeny odwiedzających, zachowanie w Serwisie itp. Dane o naszych Użytkownikach niebędące Danymi Osobowymi możemy uzyskać także ze źródeł zewnętrznych.
 2. Możemy zbiorczo monitorować i zbierać dane wgrywane lub publikowane w Serwisie oraz w niektórych z jego narzędzi lub funkcjonalności, bez względu na ich charakter, w celu poprawy funkcjonalności Serwisu.

 

Dane Osobowe

 1. Będąc zarejestrowanym użytkownikiem Odeela.com bądź korzystając z niektórych opcji lub narzędzi Serwisu, możesz z własnej inicjatywy bądź na żądanie publikować lub wgrywać różnego rodzaju dane osobowe. Dane Osobowe oznaczają informacje, które mogą zostać wykorzystane w celu identyfikacji Użytkownika, jak np. imię, adres, IP lub adres e-mail. Za Dane Osobowe uznajemy także dane, które jako takie nie identyfikują Użytkownika, ale odsyłają do innych danych identyfikujących Użytkownika (np. profil na Facebooku), a także zbiór informacji na tyle szczegółowych by zidentyfikować Użytkownika jako jednostkę.

 

Konto Klienta, Konto Użytkownika

 1. W momencie rejestracji na Odeela.com, Użytkownik rejestruje swoją firmę ("Konto Klienta") oraz siebie ("Konto Użytkownika") jako Administratora Konta Użytkownika. Inne Konta Użytkownika o różnych zakresach praw dostępu będzie można dodać do Konta Klienta w późniejszym czasie. Dla wszystkich Kont Użytkownika, Administrator Konta Klienta może w późniejszym czasie zmienić bądź cofnąć prawa dostępu.
 2. Tworząc Konto Klienta bądź Konta Użytkowników, zostaniesz poproszony o podanie różnych Danych Osobowych takich jak nazwa firmy, adresy e-mail, imiona i nazwiska lub stanowiska zajmowane w firmie. W wypadku, gdy Konto Użytkownika zostało stworzone dla pracodawcy lub wspólnika, należy potwierdzić niektóre z podanych Danych Osobowych.
 3. Dla danej firmy można stworzyć tylko jedno Konto Klienta.
 4. Dane z Konta Klienta mogą być edytowane przez użytkownika z prawami Administratora w zakładce "Ustawienia" na koncie odeela.com. Dane z Konta Użytkownika mogą być edytowane przez Użytkownika w zakładce "Ustawienia" na koncie odeela.com. Poprawność jakichkolwiek danych podanych przy rejestracji może mieć wpływ na dalsze użytkowanie odeela.com.
 5. W razie chęci usunięcia Konta Użytkownika, prosimy o kontakt z Administratorem w firmie. W razie chęci usunięcia Konta Klienta prosimy o kontakt przy użyciu formularza kontaktowego na stronie odeela.com.

 

Wiadomości e-mail, które możemy wysyłać

 1. W momencie rejestracji oraz w trakcie użytkowania Serwisu, Użytkownik ma możliwość wyrażenia bądź nie wyrażenia zgody na otrzymywanie wiadomości e-mail od Odeela.com.
 2. W razie wyrażenia zgody na otrzymywanie wiadomości od Odeela.com, możemy wysyłać różne wiadomości zgodne z zainteresowaniami, statusem, ustawieniami Serwisu Użytkownika, itp. a także wiadomości o charakterze handlowym. Adres e-mail nie będzie ujawniany żadnym osobom trzecim wysyłającym informacje o charakterze handlowym.
 3. Zawsze istnieje możliwość zmiany wyboru w Ustawianiach na koncie użytkownika. W razie decyzji o rezygnacji z otrzymywania wiadomości e-mail od Odeela.com, Użytkownik może po prostu kliknąć link "zrezygnuj z subskrypcji" znajdujący się na końcu każdej wiadomości wysyłanej przez nas.
 4. Większość z wiadomości, które wyślemy do Ciebie może zawierać informacje bądź interesujące bądź (w naszej opinii) istotne dla Ciebie. Odmowa otrzymywania wiadomości z serwisu Odeela.com może mieć negatywny wpływ na ogólne korzystanie z Serwisu.

 

Badania Marketingowe

 1. Co pewien czas, Odeela może przeprowadzać ankiety drogą mailową, poprzez zaproszenia, wewnętrzny system wysyłania wiadomości w Serwisie, ankiety pop-up, w grupach online oraz innymi drogami. W niektórych ankietach możemy zbierać Dane Osobowe lub prosić o podanie pewnych Danych Osobowych. Ankiety zawsze będą zgodne z Polityką Prywatności serwisu.

 

Zawartość umieszczana w Serwisie

 1. Korzystanie z Serwisu polega na wgrywaniu lub wpisywaniu różnej Zawartości do Serwisu; w tym: dane pracowników, dane klientów, dane transakcji, dane finansowe zadania, wydarzenia, dane o projektach, pliki i załączniki (dalej: "Zawartość").
 2. Użytkownik lub Administrator Konta Użytkownika za pomocą ustawień kontroluje w jaki sposób Zawartość udostępniana jest innym osobom.
 3. Odeela może przeglądać Zawartość Użytkowników jedynie, gdy jest to konieczne (i) w celu konserwacji, udostępniania lub ulepszania Serwisu; (ii) w celu rozwiązania zgłoszonego problemu; (iii) jeśli mamy uzasadnione podejrzenie lub dostaliśmy informację, iż Zawartość taka narusza Umowę Licencyjną lub Politykę Prywatności; (iv) by w sposób uzasadniony umożliwić Odeela stosowanie się lub uniknięcie naruszeń obowiązującego prawa lub regulacji; lub (v) w celu zastosowania się do prawnie wiążącego wezwania lub nakazu. Możemy także analizować Zawartość w sposób całościowy i anonimowy w celu lepszego zrozumienia sposobu w jaki użytkowany jest nasz Serwis.

 

E-maile wysyłane do Odeela

 1. Niniejsza Polityka Prywatności nie ma zastosowanie do wiadomości wysyłanych do Odeela oraz do ich zawartości (bez względu na to, czy wiadomości takie wysyłane są za pomocą Formularza Kontaktowego dostępnego w Serwisie czy też przy użyciu jednego z naszych adresów e-mail). Wiadomości takie mogą zawierać dane biznesowe lub finansowe, pomysły, koncepcje lub wynalazki. Jeśli taka zawartość ma pozostać prywatna i poufna, lepiej nam jej nie wysyłać.
 2. Zastrzegamy sobie prawo do przechowywania, przetwarzania i korzystania w jakikolwiek sposób z zawartości udostępnianej na Odeela.

 

Cookies i Web Beacons

 1. Zbieramy Dane niebędące Danymi Osobowymi dotyczące korzystania z Serwisu przez Użytkownika lub wiadomości przez nas wysyłanym, poprzez Pliki Cookies i Web Beacons. Istnieje możliwość modyfikacji ustawień przeglądarki lub klienta e-mail w celu akceptacji lub braku akceptacji Cookies lub Web Beacons. Odmowa akceptacji Cookies lub Web Beacons może mieć niekorzystny wpływ na korzystanie z Serwisu.

 

Informacje zebrane przez osoby trzecie

 1. Współpracujemy obecnie lub możemy współpracować w przyszłości z różnymi Osobami Trzecimi jak np. firmy przetwarzające, reklamodawcy, itp. Nie ujawniamy Danych Osobowych lub Informacji nie będących Danymi Osobowymi takim Osobom Trzecim. Jednakże, Odeela nie ma żadnej kontroli nad tym, w jaki sposób takie Podmioty Trzecie zbierają i zarządzają Danymi Osobowymi lub Informacje nie będące Danymi Osobowymi o naszych Użytkownikach. Prosimy takie osoby trzecie o uzyskanie wyraźnej zgody od użytkowników przed zebraniem jakichkolwiek Danych Osobowych.
 2. Część zawartości, usług oraz reklam oferowanych Użytkownikom w ramach Serwisu umieszczonych jest, lub zawiera linki do Serwisów należących do i operowanych przez firmy inne niż Odeela. O fakcie opuszczenia Serwisu staramy się wyraźnie poinformować bądź poprzez otwarcie strony zewnętrznej w nowym oknie/zakładce bądź wyraźnie zaznaczając ten fakt obok zawartości zewnętrznych. W każdym przypadku, należy zawsze zwracać uwagę na pasek adresu w przeglądarce. Jeśli nie wskazuje on na domenę Odeela.com, jest to informacja, iż Użytkownik opuścił Serwis.
 3. Należy mieć na uwadze, iż jakiekolwiek dane ujawniane na stronach innych niż strona Serwisu, nawet jeśli odesłano na nią z Serwisu, nie podlega niniejszej Polityce Prywatności. Odeela nie popiera ani nie jest odpowiedzialna za polityki prywatności obowiązujące na Serwisach wspomnianych Podmiotów Trzecich.

 

Współpracownicy w zakresie operacji i konserwacji

 1. Nasi kontrahenci (którymi są między innymi: sprzedawcy, dostawcy lub konsultanci w dziedzinie technologii, analizy danych, optymalizacji, badań itp.) mogą w pewnych wypadkach otrzymać ograniczony dostęp do części informacji na temat Użytkowników, zbieranych przez Odeela. Od takich kontrahentów wymagamy na podstawie umowy, by nie gromadzili ani nie ujawniali żadnych informacji otrzymanych w trakcie świadczenia usług oraz by stosowali się do warunków zawartych w niniejszej Polityce Prywatności.

 

W jaki sposób używamy zebranych informacji

 1. Z reguły korzystamy z wszelkich danych zebranych o naszych Użytkownikach w celu lepszego świadczenia usług na naszym Serwisie. W szczególności, używamy Danych Osobowych i Danych nie będących Danymi Osobowymi w celu:
 2. administrowania i obsługiwania Serwisu i kont użytkowników;
 3. zapewnienia dostępu do danych narzędzi, funkcjonalności i usług oferowanych przez Serwis;
 4. rozwoju i poprawy Serwisu oraz tworzenia nowych funkcjonalności;
 5. odpowiedzi na otrzymaną korespondencję;
 6. analizy statystycznej zachować użytkowników w Serwisie;
 7. zapewnienia bardziej optymalnej zawartości lub reklam zarówno na Serwisie jak i na innych stronach odwiedzanych przez Użytkowników po skorzystaniu z Serwisu;
 8. prowadzenia działań badawczych;

Powyższa lista nie jest wyczerpująca. Odeela zastrzega sobie prawo do korzystania z Danych Osobowych oraz z Danych nie będących Danymi Osobowymi dotyczących Użytkowników dla celów innych niż wskazane powyżej.

 

Ujawnianie informacji zbieranych od Użytkowników

 1. Odeela nie będzie dzielić się, sprzedawać, wynajmować ani ujawniać żadnych Danych Osobowych zebranych za pośrednictwem Serwisu poza danymi wspomnianymi w niniejszej Polityce Prywatności, lub gdy:
 2. otrzyma zgodę na ujawnianie danych;
 3. poinformowaliśmy wcześniej o ujawnieniu, w tym poprzez niniejszą Politykę Prywatności lub za pośrednictwem Serwisu;
 4. ujawnienia wymagają obowiązujące przepisy prawa, procedury lub nakaz sądowy;
 5. ujawnienie jest konieczne dla celów identyfikacji, kontaktu lub wniesienia pozwu przeciwko osobie, która naruszyła postanowienia Umowy Abonamentowej lub niniejszej Polityk Prywatności.
 6. Możemy udostępniać Dane Osobowe lub Dane nie będące Danymi Osobowymi każdej z naszych spółek zależnych, wspólnych przedsiębiorców, lub innych wspólnie kontrolowanych spółek, jak również licencjodawcom i licencjobiorcom na warunkach określonych w niniejszej Polityce Prywatności.
 7. W razie zmiany w kontroli spółki wynikającej z, na przykład, sprzedaży spółki innemu podmiotowi lub fuzji, lub w razie sprzedaży całości bądź części majątku lub ogłoszenia upadłości, Odeela zastrzega sobie prawo do przekazania Danych Osobowych podmiotowi przejmującemu kontrolę nad spółką lub nabywającemu jej majątek. Użytkownik akceptuje, iż takie transfery mogą mieć miejsce i są dozwolone niniejszą Polityką Prywatności.

 

Bezpieczeństwo

 1. Zwracamy szczególną uwagę na bezpieczeństwo Danych Osobowych, oraz podejmujemy wszelkie uzasadnione działania wspomagające ochronę danych umieszczonych na naszych serwerach. Z uwagi jednak na fakt, iż żaden z systemów ochronnych nie jest doskonały, nie gwarantuje bezpieczeństwa naszych serwerów, oraz nie gwarantujemy, iż udostępnione informacje, w tym Dane Osobowe, będą całkowicie bezpieczne ani nie zostaną przechwycone podczas przesyłu przez sieć Internet.
 2. W celu maksymalizacji bezpieczeństwa płatności, korzystamy z usług certyfikowanych, profesjonalnych firm. Wszelkie płatności dokonywane są poza serwerami Odeela.com, bezpośrednio pomiędzy użytkownikiem a firmą obsługującą płatności.

 

Postanowienia Końcowe

 1. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub modyfikacji niniejszej Polityki Prywatności w każdym czasie. Wszelkie zmiany wejdą w życie z momentem publikacji w Serwisie o ile nie zalecimy inaczej. Zachęcamy do regularnego przeglądania strony w celu zasięgnięcia najnowszych informacji o naszej polityce prywatności. W razie niezaakceptowania postanowień niniejszej Polityki Prywatności, nie należy rejestrować się w Serwisie (lub zakończyć rejestrację w Serwisie jeśli takiej wcześniej dokonano), oraz nie należy korzystać z Serwisu.
 2. Kontynuowanie rejestracji lub korzystania z Serwisu będzie uznawane za jednoznaczne z akceptacją aktualnej Polityki Prywatności.
 3. Administratorem danych osobowych jest Odeela sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
 4. Zbiory danych osobowych Użytkowników Serwisu podlegają ochronie fizycznej oraz prawnej dzięki zastosowaniu odpowiedniej infrastruktury technicznej, informatycznej oraz stosowaniu procedur wymaganych przez Ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 Nr 133, poz. 883 ze zm.).

 

Niniejsza Polityka Prywatności wchodzi w życie z dniem 15 stycznia 2019.

Korzystanie z Serwisu reguluje również Umowa Subskrypcyjna.