Umowa Subskrypcyjna

Niniejsze Warunki (dalej: "Warunki") obowiązują pomiędzy Odeela sp. z o.o., firmą z siedzibą w Warszawie (PL), nr NIP: 5272735936 (dalej: “Odeela”) a organizacją je akceptującą (dalej: "Klientem"). Niniejsze Warunki regulują dostęp Klienta do serwisu zarządzania firmą prowadzonego przez Administratora na www.odeela.com oraz do powiązanych aplikacji (dalej: “Serwis”). Rejestrując się w Serwisie, Klient zgadza się na poniższe Warunki. W przypadku, gdy osoba fizyczna akceptuje niniejsze Warunki w imieniu organizacji, organizacja taka uznana będzie za Klienta w rozumieniu niniejszych Warunków, a osoba fizyczna niniejszym oświadcza i gwarantuje, iż ma kompetencje i upoważnienie wymagane do związania takiej organizacji niniejszymi Warunkami.

 

Serwis.

 1. Klient oraz Użytkownicy Serwisu w ramach Konta Klienta (dalej: "Użytkownicy Końcowi") mogą uzyskać dostęp do oraz korzystać z Serwisów zgodnie z niniejszymi Warunkami. Odeela może co jakiś czas uaktualniać lub zmieniać Serwis. W wypadku gdy, w rozsądnej ocenie Odeela, jakakolwiek modyfikacja Serwisu istotnie redukuje jego funkcjonalność, Odeela poinformuje Klienta drogą e-mailową na adres e-mail powiązany z kontem Klienta nie później niż 20 (słownie: dwadzieścia) dni przed planowaną zmianą. Udostępniamy pewne aplikacje do pobrania dla Klientów (dalej: “Oprogramowanie”) do korzystania w połączeniu z Serwisem. Oprogramowanie to jest uaktualniane automatycznie oraz, jeśli Oprogramowanie to stworzone zostało na urządzenia mobilne, do korzystania wymagane jest kompatybilne urządzenie mobilne. Licencja udzielona Klientowi na podstawie niniejszych Warunków nie stanowi sprzedaży Oprogramowania lub jego kopii, a w stosunkach pomiędzy Odeela a Klientem, Odeela zatrzymuje wszelkie prawa, tytuły oraz interesy do Oprogramowania.
 1. Odeela użyje standardowo używanych w tej dziedzinie technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa do przechowywania, przetwarzania i przenoszenia Danych Klienta, które mają na celu ochronę integralności Danych Klienta oraz ochronę przed nieuprawnionym lub bezprawnym dostępem do, korzystaniem z lub przetwarzaniem takich Danych. Dla celów niniejszych Warunków, pojęcie "Dane Klienta" oznacza usystematyzowane dane oraz jakiekolwiek pliki lub załączniki wysłane do Serwisu przez Klienta, jak również dane konta i dane kontaktowe przesłane do Serwisu przez Klienta oraz Użytkowników Końcowych.
 1. Odeela dołoży wszelkich rozsądnych starań, zgodnie z powszechnie stosowanymi w branży praktykami, w celu zapewnienia by Serwis i Oprogramowanie nie zawierały jakichkolwiek wirusów, aplikacji backdoor, Trojanów lub innego kodu przeznaczonego do zaburzenia lub uszkodzenia funkcjonowania Serwisu lub Oprogramowania.

 

Obowiązki Klienta.

Administrowanie Kontem Klienta.

 1. Klient może wskazać jednego lub więcej administratorów (każdy z nich zwany dalej "Administratorem") do zarządzania kontem. Administratorzy mają możliwość dostępu, monitorowania, korzystania oraz ujawniania wszelkiej zawartości publikowanej przez Użytkowników Końcowych. Klient jest odpowiedzialny za: (i) wybór Administratorów; (ii) trzymanie w tajemnicy haseł i kont Administratora; (iii) zarządzanie dostępem do kont Administratora; oraz (iv) zapewnienie by każdy przypadek korzystania z Serwisu przez Administratora jest zgodny z niniejszymi Warunkami. Odeela nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania Administratorów.

Zachowanie użytkowników końcowych; przestrzeganie postanowień Umowy.

 1. Klient odpowiedzialny jest za korzystanie z Serwisu przez Użytkowników Końcowych oraz za przestrzeganie przez nich Umowy Licencyjnej i Polityki Prywatności Odeela. Klient jest również odpowiedzialny za przesłanie wszelkich koniecznych powiadomień i uzyskanie zezwoleń i uprawnień koniecznych do: (i) umożliwienia Administratorowi dostępu, monitorowania, korzystania z i ujawniania zawartości publikowanych przez Użytkowników Końcowych w Serwisie; oraz (ii) w celu umożliwienia Odeela udzielenia dostępu Administratorowi do zawartości Użytkowników końcowych. Serwis nie jest przeznaczony dla osób w wieku poniżej 13 lat. Klient ze swojej strony zapewni, by żadna osoba w wieku poniżej 13 lat nie korzystała z Serwisu. Klient niezwłocznie poinformuje Odeela w razie powzięcia wiadomości o jakimkolwiek nieuprawnionym dostępie do Konta Klienta lub do Serwisu.

Zakaz używania Serwisu niezgodnie z przepisami.

 1. Użytkownik Końcowy zobowiązuje się do nie korzystania z Serwisu w sposób bezprawny, a Klient jest odpowiedzialny za to, by jego Użytkownicy Końcowi wykonali to zobowiązanie. Użytkownikom Końcowym zabrania się np.:
  1. korzystania z Serwisu w jakimkolwiek celu sprzecznym z prawym lub w celu promocji działań bezprawnych;
  2. podawania się za inną osobę w Serwisie lub w inny sposób błędnego sugerowania związku z osobą lub podmiotem w sposób zmierzający do wprowadzenia w błąd, zmylenia lub oszukania innych osób;
  3. publikowania lub umieszczania informacji prywatnych lub umożliwiających identyfikację osoby fizycznej, jak np. numery kart kredytowych, adres lub numer PESEL/NIP, bez wyraźnej zgody lub zezwolenia takich osób;
  4. wysyłania niechcianej poczty, informacji o promocjach, reklamy lub spamu;
  5. publikowania lub umieszczania linków do złośliwej zawartości w celu uszkodzenia lub zaburzenia pracy wyszukiwarki bądź komputera innych użytkowników;
  6. uzyskiwania dostępu, manipulowania lub korzystania z niepublicznych przestrzenia serwisu, systemów komputerowych Odeela, lub systemów przekazu technicznego dostawców Odeela;
  7. badania, skanowania lub testowania słabości systemu lub sieci, łamania lub obchodzenia jakichkolwiek środków bezpieczeństwa lub autentykacji;
  8. wchodzenia do Serwisu lub przeglądania go za pomocą innych środków niż interface'y oficjalnie wspierane przez Odeela (np. “scraping”);
  9. podrabiania jakiegokolwiek nagłówka pakietów TCP/IP lub jakiejkolwiek części informacji w nagłówku w jakimkolwiek e-mailu lub poście, lub w jakikolwiek inny sposób korzystać z Serwisu w celu wysyłania zmienionych, wprowadzających w błąd lub fałszywych informacji o źródle;
  10. wpływania na lub zakłócania dostępu jakiemukolwiek użytkownikowi, hostowi lub siec, w tym, bez ograniczeń, przesyłając wirusy, tworząc przeciążenia, wysyłając nadmierną ilość treści, spamując, wysyłając e-maile do Serwisu, lub tworząc skrypty w sposób, który zakłóca działanie lub powoduje przeciążenia na Serwisie; lub
  11. promowania lub reklamowania produktów lub usług innych niż własne bez odpowiedniego zezwolenia.

Standardy zawartości.

 1. Użytkownik Końcowy zobowiązuje się do, a Klient odpowiedzialny jest za przestrzeganie przez Użytkownika Końcowego zobowiązania do niepublikowania żadnych treści w Serwisie, które:
  1. mogą spowodować ryzyko poniesienia szkody, straty, lub krzywdę fizyczną lub psychiczną dla jakiejkolwiek innej osoby lub ryzyko utraty lub uszkodzenia mienia;
  2. naruszają jakiekolwiek obowiązujące przepisy, jakiekolwiek prawa własności intelektualnej lub czyjekolwiek prawo do prywatności;
  3. mają charakter zniesławiający, oczerniający lub zastraszający, lub stanowiący mowę nienawiści; lub
  4. zawierają jakiekolwiek informacje, których publikowanie jest zabronione przepisami prawa lub postanowieniami umowy bądź wynika z obowiązku powierniczego.

Ograniczenia.

 1. Klient nie będzie: (i) wynajmował, sprzedawał, odsprzedawał lub dzierżawił Serwisu jakiejkolwiek osobie trzeciej; (ii) korzystał z Serwisu w jakikolwiek sposób, w którym korzystanie lub awaria Serwisu może powodować szkodę na osobie, śmierć lub uszkodzenie fizyczne; lub (iii) dezasemblować, dekompilować lub dokonywać inżynierii wstecznej w Serwisie lub próbować pomagać w tym innej osobie; o ile ograniczenie takie nie wynika z przepisów prawa.

Zawieszenie.

 1. Odeela może zażądać, by Klient zawiesił konto Użytkowników Końcowych, którzy: (i) naruszają niniejsze Warunki; lub (ii) korzystają z Serwisu w sposób, w który Odeela może w sposób uzasadniony uznać za mogące stworzyć ryzyko dla bezpieczeństwa, przeszkadzać innym w korzystaniu z Serwisu, lub powodować odpowiedzialność po stronie Odeela. W wypadku, gdy Klient nie dopełni obowiązku niezwłocznego zawieszenia lub zamknięcia konta takiego Użytkownika Końcowego, Odeela zastrzega sobie prawo by to uczynić.

Korzystanie z Usług Osób Trzecich przez Użytkownika.

 1. Odeela nie udziela gwarancji ani wsparcia co do żadnego z serwisów osób trzecich (np. serwisu, który korzysta z API Odeela w związku z korzystaniem z Serwisu przez Klienta) oraz nie będzie odpowiedzialna za jakiekolwiek działanie lub zaniechanie po stronie takiej osoby trzeciej lub jej serwisu.

 

Własność Intelektualna.

Ograniczona licencja na użytkowanie zawartości Klienta.

 1. Klient niniejszym udziela Odeela ograniczonej, niewyłącznej i niezbywalnej (poza przypadkiem, gdy zbycie takie następuje w rezultacie sprzedaży lub przeniesienia własności spółki) licencji na dostęp, korzystanie, kopiowanie, powielanie, przetwarzanie, adaptowanie, publikowanie, transmisję lub wyświetlanie zawartości przekazanej do Serwisu przez Użytkowników Końcowych ("Zawartość Klientów) w ograniczonym celu: (i) zapewnienia obsługi Serwisu i wsparcia dla Klienta; (ii) wyświetlania Zawartości Klienta Użytkownikom Końcowym; oraz (iii) analizy i poprawy funkcjonowania Serwisu.

Zastrzeżenie praw.

 1. Poza przypadkami wyraźnie wskazanymi poniżej, niniejsze Warunki (i) nie przyznają Odeela jakichkolwiek praw bądź interesów do Zawartości Klienta lub do jakiejkolwiek Własności Intelektualnej Klienta; lub (ii) nie przyznają Klientowi żadnych praw ani interesów do Serwisu lub jakiejkolwiek Własności Intelektualnej Odeela. Dla celów niniejszych Warunków, pojęcie "Własność Intelektualna" oznacza jakiekolwiek obecnie lub w przyszłości obowiązujące, ogólnoświatowe prawa wynikające z patentu, praw autorskich, znaku towarowego lub tajemnicy handlowej; wszelkie prawa osobiste lub prawa pokrewne.

Korzystanie z sugestii Klientów.

 1. Odeela może dokonać w Serwisie modyfikacji będących następstwem sugestii ze strony Klienta bez żadnych zobowiązań wobec takiego Klienta. Wszelkie tego typu modyfikacje w Serwisie będą stanowiły wyłączną własność Odeela. Odeela może także ujawniać i publikować zbiorcze, anonimowe dane o sposobie korzystania z Serwisu przez jego Klientów.

Lista Klientów Odeela.

 1. Odeela może umieścić dane Klienta na internetowej liście Klientów Odeela oraz na drukowanych i elektronicznych materiałach marketingowych.

Płatności.

 1. Korzystanie z Serwisu przez okres pierwszych 14-tu dni od zarejestrowania jest bezpłatne;
 2. Po upłynięciu okresu bezpłatnego, dalsze korzystanie przez Klienta z Serwisu wymaga wniesienia opłaty z góry za okres miesięczny lub roczny (Abonament), za każdego Użytkownika Klienta, zgodnie z cennikiem znajdującym się pod adresem https://odeela.com/pl/cennik.html
 3. Klient, dokonując płatności za Abonament, niniejszym wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia usługi dostępu do Serwisu przed upłynięciem terminu do odstąpienia od umowy i tym samym rezygnuje z prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, w zgodzie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r.o prawach konsumenta, art. 38. Rozpoczęcie świadczenia umowy następuje automatycznie, w momencie poprawnego dokonania płatności za Abonament;
 4. Opłaty są bezzwrotne poza przypadkami przewidzianymi przez prawo lub wyraźnie wskazanymi w niniejszych Warunkach. Klient uiści wszelkie należne opłaty w terminie oraz, jeśli takie płatności realizowane są kartą kredytową lub za pomocą innych elektronicznych środków płatniczych, Klient upoważnia Odeela do pobrania takich opłat przy użyciu wybranej przez Klienta metody płatności. Domyślnie, konta klientów ustawione są na opcję automatycznego przedłużania. Odeela może automatycznie pobrać opłatę od Klienta za takie przedłużenie w dniu lub po dniu przedłużenia właściwym dla Konta Klienta o ile Klient nie odmówił przedłużenia korzystania z Serwisu przed datą przedłużenia. Odeela może co jakiś czas zmienić stawki opłat za korzystanie z Serwisu i wyśle wyznaczonemu przez Klienta Administratorowi wiadomość e-mail co do jakichkolwiek zmian w opłatach co najmniej na 30 (słownie: trzydzieści) dni przed datą przedłużenia korzystania z Serwisu przez Klienta. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie kompletnych i poprawnych danych do płatności Odeela. Odeela może zawiesić lub zablokować korzystanie z Serwisu przez Użytkownika w wypadku powstania zaległości w płatnościach. Klient odpowiedzialny jest za opłatę wszelkich należności podatkowych (z wyłączeniem podatku od dochodu netto osiągniętego przez Odeela). Odeela zażąda zapłaty podatku w wypadkach, gdy taka powinność została na nałożona przepisami prawa.
 5. Płatności za Abonament dokonywane są za pośrednictwem systemu PayU (payu.com);

Okres obowiązywania umowy oraz wypowiedzenie.

 1. Niniejsze Warunki pozostaną w mocy do momentu, w którym Klient zakończy korzystanie z Serwisu lub do momentu, w którym niniejsze Warunki ulegną zakończeniu w inny przewidziany nimi sposób. Warunki mogą być wypowiedziane przez Klienta w każdym czasie. Dodatkowo, każda ze Stron może wypowiedzieć niniejsze Warunki w wypadku, gdy (a) druga ze stron popełniła istotne naruszenie niniejszych Warunków i go nie naprawi w ciągu dwudziestu (20) dni po otrzymaniu pisemnego powiadomienia od strony poszkodowanej; (b) druga ze stron zaprzestanie działalności lub stanie się podmiotem postępowania upadłościowego, które nie zostanie umorzone w ciągu 90 dni. W wypadku, gdy niniejsze Warunki ulegną wypowiedzeniu, (i) prawa przyznane Klientowi na podstawie niniejszych Warunków (poza przypadkami wyraźnie wskazanymi w niniejszej sekcji) ulegną natychmiastowemu wygaśnięciu; oraz (ii) wszelkie opcje premium przyznane Klientowi przestaną być dostarczane. Po wygaśnięciu lub wypowiedzeniu niniejszych Warunków zachowają swoją moc prawną następujące części: 12-26, 28-36.

 

Poufność.

Definicja.

 1. W trakcie wykonywania obowiązków wynikających z niniejszych Warunków, każda ze stron może udostępnić drugiej ze stron informacje niedostępne publicznie i w momencie ujawnienia uznane lub w sposób rozsądny mogące być uznane przez stronę otrzymującą za prywatne lub poufne (dalej: "Informacje Poufne"). Informacje Poufne mogą obejmować, jednak nie będą ograniczone do: planów biznesowych, strategii, prognoz, projektów i analiz; danych finansowych i struktur płatności; procesów biznesowych, metod i modeli; danych o pracownikach, klientach oraz dostawcach; dane o sprzedaży i dane marketingowe. W odniesieniu do Klienta, Informacje Poufne obejmują również Zawartość Klienta.

Zobowiązania.

 1. Poza wypadkami wyraźnie dozwolonymi na podstawie niniejszych Warunków, za wyraźną pisemną zgodą strony ujawniającej, lub w sposób przewidziany prawem, strona otrzymująca nie będzie ujawniać, przesyłać lub w inny sposób rozpowszechniać Informacji Poufnych strony ujawniającej osobom trzecim. Strona otrzymująca zachowa taką samą ostrożność i dyskrecję w stosunku do Informacji Poufnych otrzymanych od strony ujawniającej, jaką zachowuje w stosunku do swoich własnych informacji poufnych. W żadnym wypadku jednak nie będzie to mniej niż należyty poziom ostrożności. Odeela może ujawnić Informacje Poufne Klienta swoim pracownikom, konsultantom, agentom bądź doradcom, dla których istnieje ścisła konieczność posiadania takich Informacji Poufnych jedynie w celu wykonania zobowiązań Odeela wynikających z niniejszych Warunków i jedynie tym osobom, które zobowiązane są zachować poufność takich Informacji Poufnych na warunkach gwarantujących co najmniej taką ochronę jak te zawarte w niniejszych Warunkach. Klientowi nie wolno ujawniać Informacji Poufnych Odeela swoim pracownikom, konsultantom, agentom bądź doradcom, dla których istnieje ścisła konieczność posiadania takich Informacji Poufnych jedynie w celu wykonania zobowiązań Odeela wynikających z niniejszych Warunków i jedynie tym osobom, które zobowiązane są zachować poufność takich Informacji Poufnych na warunkach gwarantujących co najmniej taką ochronę jak te zawarte w niniejszych Warunkach.

Wyłączenia.

 1. Zobowiązania wymienione w Sekcji 7(b) powyżej nie będą miały zastosowania do żadnych Informacji Poufnych, co do których strona ujawniająca może udowodnić, iż (i) posiadała je, bez żadnego zobowiązania do zachowania poufności, przed ich ujawnieniem przez stronę ujawniająca; (ii) jest lub staje się publicznie wiadoma bez naruszenia niniejszych Warunków przez stronę ujawniającą; (iii) jest lub będzie opracowana przez stronę otrzymującą bez korzystania z jakichkolwiek Informacji Poufnych strony ujawniającej lub (iv) jest lub była otrzymana przez stronę otrzymującą od osoby trzeciej, która nie ma obowiązku zachowania poufności wobec strony ujawniającej lub podmiotów z nią powiązanych. Każda ze stron może ujawnić niniejsze Warunki potencjalnym stronom przejęcia lub podobnej transakcji w celu usprawnienia procesu due diligence oraz dokonania transakcji, pod warunkiem, iż strona taka związana jest pisemnym zobowiązaniem do nieujawniania informacji oraz ograniczeniami w korzystaniu z takich informacji jedynie dla celów planowanej transakcji. Strona otrzymująca może ujawnić Informacje Poufne strony ujawniającej w wypadku, gdy wymaga tego od niej prawo w związku z jakimkolwiek postępowaniem sądowym lub nadzorującym, pod warunkiem jednak, iż w każdym takim przypadku strona otrzymująca, jeśli prawo jej na to zezwala, powiadomi stronę ujawniającą w rozsądnym terminie przed ujawnieniem tak, aby umożliwić stronie ujawniającej powzięcie stosownych środków ochronnych.

 

Zabezpieczenie.

Ze strony Klienta.

 1. Klient niniejszym zgadza się zabezpieczyć oraz udzielić ochrony Odeela , jego licencjobiorcom i licencjodawcom, oraz odpowiednio ich pracownikom, kontrahentom, agentom, członkom kadry kierowniczej oraz dyrektorom (dalej: "Podmiotami Powiązanymi z Odeela") przed lub na wypadek jakiejkolwiek odpowiedzialności, strat, bądź kosztów (w tym, lecz nie jedynie kosztów obsługi prawnej) (razem: "Strat") powstałych w wyniku jakiegokolwiek roszczenia osoby trzeciej przeciwko Odeela bądź przeciwko Podmiotom Powiązanym z Odeela w związku z (i) korzystaniem lub odwiedzeniem Serwisu przez Klienta bądź jego Użytkowników Końcowych w sposób sprzeczny z niniejszymi Warunkami; lub (ii) przesłaniem lub odebraniem jakichkolwiek danych za pomocą Konta Klienta.

Ze strony Odeela.

 1. Odeela niniejszym zgadza się zabezpieczyć oraz udzielić ochrony Klientowi oraz jego pracownikom, kontrahentom, agentom, członkom kadry kierowniczej i członkom zarządu (zwanymi zbiorczo "Podmiotami Powiązanymi z Klientem"), na wypadek jakichkolwiek szkód powstałych w wyniku roszczenia osoby trzeciej przeciwko Klientowi lub Podmiotom Powiązanym z Klientem w zakresie, w którym osoba trzecia twierdzi, iż Serwis lub technologia Odeela użyta do zapewnienia działania Serwisu narusza jakiekolwiek prawa autorskie, tajemnicę handlową, bądź prawa wynikające z amerykańskiego patentu lub znaku towarowego osoby trzeciej. W żadnym wypadku Odeela nie będzie miało żadnych zobowiązań ani nie będzie pociągnięte do odpowiedzialności z tytułu: (i) korzystania z Serwisu w zmienionej firmie lub w połączeniu z materiałami nie dostarczonymi przez Odeela; (ii) korzystać z jakiejkolwiek aplikacji podmiotu trzeciego stworzonej z użyciem API Odeela; lub (iii) jakiejkolwiek zawartości, informacji lub danych dostarczonych przez Klienta, Użytkowników Końcowych lub innych Podmiotów Trzecich. NINIEJSZE ZABEZPIECZENIE JEST JEDYNYM ŚRODKIEM DOSTĘPNYM DLA KLIENTA NA PODSTAWIE NINIEJSZEJ UMOWY NA WYPADEK NARUSZENIA PRZEZ Odeela JAKICHKOLWIEK PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ PODMIOTÓW TRZECICH.

Roszczenia z tytułu naruszenia.

 1. W wypadku, gdy Serwis stanie się, lub w rozsądnej ocenie Odeela może stać się podmiotem roszczenia z tytułu naruszenia praw, Odeela może: (i) uzyskać, na swój koszt, prawo by Klient mógł dalej korzystać z Serwisu; (ii) zapewnić ekwiwalentne oprogramowanie zamienne nie naruszające praw osób trzecich; (iii) dokonać zmian w Serwisie tak, by już nie naruszał praw osób trzecich. W wypadku, gdy Odeela, w swojej własnej i uzasadnionej opinii, stwierdzi iż żadna z powyższych opcji nie jest komercyjne uzasadniona, Odeela może zawiesić bądź zakończyć korzystanie z Serwisu przez Klienta oraz dokonać proporcjonalnego zwrotu nadpłaconych kwot.

Procedura.

 1. Strona żądająca zabezpieczenia niezwłocznie powiadomi o zaistnieniu roszczenia odszkodowawczego oraz będzie w pełni współpracować ze stroną udzielającą zabezpieczenia podczas obrony takich roszczeń. Brak niezwłocznego powiadomienia nie stanowi zrzeczenia się przez stronę praw do zabezpieczenia oraz wpłynie na zobowiązania strony udzielającej zabezpieczenia na podstawie niniejszej Umowy jedynie w zakresie, w jakim prawa strony udzielającej zabezpieczenia są istotnie naruszone takim brakiem lub opóźnieniem. Strona udzielająca zabezpieczenia będzie miała pełną kontrolę nad sposobem obrony takiego roszczenia; pod warunkiem jednak, iż: (i) strona chroniona dołączy się do obrony na swój własny koszt korzystając z usług wybranego prawnika oraz (ii) jakakolwiek ugoda zobowiązująca stronę żądającą zabezpieczenia do przyznania roszczenia lub do dokonania zapłaty będzie wymagała uprzedniej pisemnej zgody tej strony, która nie może być w sposób nieuzasadniony wstrzymywana lub opóźniana.

Brak Gwarancji

 1. SERWIS UDOSTĘPNIANY JEST NA ZASADZIE "AS IS" ORAZ "AS AVAILABLE" BEZ ŻADNEJ GWARANCJI JAKIEGOKOLWIEK TYPU, BĄDŹ WYRAŹNEJ BĄDŹ DOROZUMIANEJ, W TYM GWARANCJI CO DO JEGO ALGORYTMÓW, DOROZUMIANYCH GWARANCJI CO DO PRZYDATNOŚCI DO SPRZEDAŻY, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU BĄDŹ NIENARUSZANIA PRAW. W SZCZEGÓLNOŚCI, SERWIS NIE STANOWI OPROGRAMOWANIA KSIĘGOWEGO JAKIEGOKOLWIEK TYPU ORAZ NIE POWINIEN STANOWIĆ PODSTAWY ANI ŚRODKA DO TWORZENIA WYMAGANYCH PRAWEM DOKUMENTÓW KSIĘGOWYCH, FINANSOWYCH LUB BIZNESOWYCH.

Ograniczenie odpowiedzialności.

 1. W NAJWIĘKSZYM MOŻLIWYM ZAKRESIE PRZEWIDZIANYM PRZEZ WŁAŚCIWE PRAWO, POZA WYPADKAMI ZWIĄZANYMI ZE ZOBOWIĄZAŃ DO ZABEZPIECZENA PRZED ROSZCZENIAMI WYNIKACJĄCYCH Z NINIEJSZYCH WARUNKÓW, W ŻADNYM PRZYPADKU ŻADNA ZE STRON LUB PODMIOTÓW Z NIMI POWIĄZANYCH, JAK I ICH AGRNCI, DYREKTORZY, PRACOWNICY BĄDŹ DOSTAWCY NIE BĘDĄ POCIĄGNIĘCI DO ODPOWIEDZIALNOŚCI NA PODSTAWIE NINIEJSZYCH WARUNKÓW Z TYTUŁU: (I) JAKICHKOLWIEK SZKÓD POŚREDNICH, WYPADKOWYCH, SPECJALNYCH, WYNIKOWYCH LUB Z TYTUŁU ODSZKODOWANIA RETORSYJNEGO; BĄDŹ (II) UTRATY MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA, UTRATY DANYCH, UTRATY ZYSKÓW (BĄDŹ POŚREDNIO BĄDŹ BEZPOŚREDNIO), UTRATY RENOMY LUB INNYCH SZKÓD NIEMATERIALNYCH wynikających z dostępności, oparcia na, bądź niemożliwości korzystania z Serwisu bądź z Zawartości Klienta, niezależnie od tego, czy ich podstawą jest gwarancja, umowa, delikt czy inna instytucja prawna. ODEELA NIE BĘDZIE W ŻADNYM WYPADKU ODPOWIEDZIALNE Z TYTUŁU JAKIEGOKOLWIEK USZKODZENIA UTRATY LUB KRZYWDY WYNIKAJĄCEJ Z HACKINGU, MANIPULACJI LUB INNEGO NIEUPRAWNIONEGO DOSTĘPU LUB KORZYSTANIA Z SERWISU LUB Z KONTA KLIENTA LUB Z DANYCH TAM ZAWARTYCH PRZEZ JAKĄKOLWIEK OSOBĘ TRZECIĄ. POWYŻSZE OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI MAJĄ ZASTOSOWANIE BEZ WZGLĘDU NA TO, CZY STRONA WIEDZIAŁA LUB POWINNA BYŁA WIEDZIEĆ, IŻ TAKIE SZKODY MOGŁY ZAISTNIEĆ ORAZ BEZ WSGLĘDU NA TO, CZY ŚRODEK NAPRAWCZY SPEŁNIŁSWÓJ ZASADNICZY CEL.
 1. POZA PRZYPADKAMI ZWIĄZANYMI ZE ZOBOWIĄZANIAMI WYNIKAJĄCYMI Z NINIEJSZYCH WARUNKÓW, Odeela W ŻADNYM RAZIE NIE BĘDZIE ODPOWIEDZIALNA WOBEC KLIENTA Z TYTUŁU JAKICHKOLWIEK ROSZCZEŃ, POSTĘPOWAŃ, ODPOWIEDZIALNOŚCI, ODSZKODOWANIA, SZKODY LUB ZAPŁATY KOSZTÓW W KWOCIE PRZEKRACZAJĄCEJ KWOTĘ ZAPŁACONĄ PRZEZ KLIENTA ODEELA W CIĄGU 12 (SŁOWNIE: DWUNASTU) MIESIĘCY PRZED WYSTĄPIENIEM ZDARZENIA PROWADZĄCEGO DO ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Hosting Serwisu; Ograniczenia eksportowe.

 1. Serwis kontrolowany i obsługiwany jest z biura w Polsce. Odeela nie gwarantuje, iż Serwis jest odpowiedni lub dostępny do korzystania w innych miejscach. Klienci, którzy wchodzą lub korzystają z Serwisu w innym państwie (lub którzy zezwalają na to Użytkownikom Końcowym), czynią to dobrowolnie i są odpowiedzialni za przestrzeganie wszelkich mających zastosowanie polskich przepisów i regulacji, w tym lecz nie wyłącznie regulacji dotyczących eksportu i importu. W wypadku, gdy Klient znajduje się poza terytorium Polski, Klient zgadza się, iż Odeela może przenosić, przechowywać oraz przetwarzać Zawartość Klienta w miejscach innych niż kraj Klienta.

 

Różne.

Reklamacje.

 1. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące działania Systemu drogą elektroniczną na adres support@odeela.com.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne musi nastąpić w przeciągu 14 dni od nastąpienia zdarzenia będącego przedmiotem reklamacji.
 3. Zgłoszenie reklamacyjne musi zawierać szczegółowy opis zaistniałego problemu. Wskazane jest dołączenie graficznych zrzutów ekranu obrazujących problem, tam gdzie ma to zastosowanie.
 4. W przypadku uzasadnionej i zaakceptowanej reklamacji Administrator skontaktuje się z Klientem w celu uzgodnienia sposobu zadośćuczynienia.
 5. Wartość zadośćuczynienia nie powinna przekraczać kwoty odpowiadającej łącznej wartości opłat za usługę za miesiąc, w którym nastąpił problem będący obiektem reklamacji. W każdym przypadku wartość zadośćuczynienia nie może przekraczać kwoty odpowiadającej łącznej wartości opłat za usługę za okres ostatnich 6 miesięcy poprzedzających miesiąc, kiedy nastąpił problem będący obiektem reklamacji.
 6. Przedmiotem reklamacji nie mogą być ewentualne drobne błędy działania Serwisu, nie powodujące utraty lub uszkodzenia danych przechowywanych w Systemie na rzecz klienta, a także błędy wynikające z niewłaściwego korzystania przez Klienta z Serwisu.

Zmiany.

 1. Odeela może co jakiś czas zmienić niniejsze Warunki, publikując zmodyfikowaną wersję na swojej stronie internetowej co najmniej 20 (słownie: dwadzieścia) dni roboczych przed datą wejścia w życie takich zmian; pod warunkiem jednak, iż żadna taka zmiana nie będzie wiązała się z ograniczeniem praw Klienta bądź zobowiązań Odeela, o ile nie są one z góry zaakceptowane przez Klienta. Jeśli, według wyłącznego i rozsądnego uznania Oligo, proponowane zmiany są istotne, Odeela powiadomi Klienta o takich proponowanych zmianach drogą e-mailową na adres e-mail powiązany z kontem Klienta. Kontynuując dostęp lub korzystanie z Serwisu po opublikowanej dacie wprowadzenia zmian w niniejszych Warunkach, z których nie wynikają żadne ograniczenia praw Klienta bądź zobowiązań Odeela, Klient wyraża zgodę na związanie takimi zmianami.

Prawo Właściwe; Rozwiązywanie Sporów.

 1. Niniejsza Umowa Licencyjna będzie podlegała prawu polskiemu bez względu na przepisy o wyborze prawa właściwego. Zastosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o Umowach Międzynarodowej Sprzedaży Towarów jest wyraźnie wyłączone. Poza wypadkami wyraźnie wymienionymi w niniejszych Warunkach, jakikolwiek spór lub roszczenie powstałe na podstawie lub w związku z niniejszymi Warunkami, będzie rozstrzygane jedynie w drodze wiążącego i niejawnego arbitrażu na warunkach obowiązujących w Sądzie Arbitrażowym Polskiej Izby Handlowej. Arbiter będzie związany polskim prawem materialnym. Arbitraż odbędzie się w Warszawie, a językiem arbitrażu będzie język angielski. Każda ze stron niniejszym zrzeka się jakichkolwiek praw do żądania przeniesienia jakiegokolwiek sporu pod jurysdykcję sądów państwowych lub federalnych. Strony w sposób nieodwołalny i bezwarunkowy zrzekają się jakichkolwiek praw do procesu z udziałem ławników w odniesieniu do jakiegokolwiek sporu powstałego pośrednio lub bezpośrednio w związku z niniejszymi Warunkami. Strony przyjmują do wiadomości oraz rozumieją konsekwencje powyższego zrzeczenia i dokonują go dobrowolnie.
 2. Bez względu na przepisy o arbitrażu, każda ze stron może wnieść powództwo do sądów federalnych lub stanowych zlokalizowanych w Warszawie, jedynie o wydanie nakazu zaprzestania nieuprawnionego korzystania lub nadużywania Serwisu bądź naruszania praw własności intelektualnej, a zarówno Odeela jak i Klient zgadzają się na jurysdykcję tych sądów. Wszelkie spory będą rozwiązywane indywidualnie. Klientowi nie wolno wszcząć postępowania z powództwa zbiorowego, postępowania połączonego bądź powództwa reprezentacji. Arbitraże zbiorowe, powództwa zbiorowe, powództwa prokuratora generalnego lub połączenie z innym arbitrażem do wspólnego rozpoznania nie jest na mocy niniejszych Warunków możliwe.

Stosunek pomiędzy Stronami.

 1. Strony są i pozostaną niezależnymi kontrahentami w stosunku do wszelkich usług świadczonych na mocy niniejszej Umowy Licencyjnej.

Siła Wyższa.

 1. Poza zobowiązaniem do zapłaty, ani Odeela ani Klient nie będą odpowiedzialni z tytułu nienależytego wykonania zobowiązania w zakresie spowodowanym przyczynami będącymi poza kontrolą strony, w tym, lecz nie jedynie, katastrofą naturalną, rozruchami społecznymi, aktami terroryzmu lub wojną, sporami pracowniczymi, działaniami rządowymi lub zakłóceniami bądź przerwami w działaniu Internetu lub jakiejkolwiek innej usługi.

Przeniesienie.

 1. Zarówno niniejsze Warunki jak i żadne prawa i licencje udzielone na ich podstawie nie mogą zostać przeniesione bądź cedowane przez którąkolwiek ze stron bez wyraźnej pisemnej zgody drugiej ze stron; pod warunkiem jednak, iż obie strony będą uprawnione do cedowania niniejszych Warunków bez zgody drugiej ze stron podmiotom powiązanym lub w związku z fuzją, przejęciem, restrukturyzacją spółki lub sprzedażą całości lub niemal całości majątku. Wszelkie inne próby przeniesienia lub cedowania niniejszej Umowy Licencyjnej będą nieważne.

Całość Umowy.

 1. Niniejsze Warunki stanowią całość porozumienia pomiędzy stronami co do jego przedmiotu regulacji oraz zastępują wszelkie uprzednie lub tymczasowe porozumienia i umowy, bądź ustne bądź pisemne, odnoszące się do przedmiotu regulacji niniejszych Warunków. W wypadku, gdy sąd właściwy do rozstrzygania sporów uzna jakiekolwiek postanowienie niniejszych Warunków za nieważne, nieważność takiego postanowienia nie będzie miała wpływu na ważność pozostałych postanowień, które pozostaną w pełni wiążące.

Brak zrzeczenia.

 1. Żadne zrzeczenie się prawa przyznanego na podstawie niniejszych Warunków nie będzie uznane za dalsze lub ciągłe zrzeczenie się tegoż prawa lub jakiegokolwiek innego prawa. Nieskorzystanie przez Stronę z jakiegokolwiek uprawnienia lub postanowienia niniejszych Warunków nie stanowi zrzeczenia się takiego uprawnienia lub postanowienia.

Moc prawna nagłówków

 1. Nagłówki poszczególnych sekcji niniejszych Warunków umieszczono jedynie dla wygody. Nie mają one żadnej mocy prawnej lub kontraktowej.

 

 

Niniejsze Warunki wchodzą w życie z dniem 15 stycznia 2019.

 

Korzystanie z Serwisu przez Klienta oraz przez Użytkowników Końcowych podlega także Polityce Prywatności Odeela.